Almondi's  Poms

 

Fluke Pom’s MIRACLE BOY
WT. 22.11.2011
V. Fluke Pom’s SED TEE
M. Fluke Pom’s THIDA